இரட்டை ஊசல், ஒழுங்கற்ற அலைவு — Homebrewed Chaotic Oscillator

DOUBLEPENDULUM

இரட்டை ஊசலின் தோராய வடிவாக்கம்.

வீட்டில் துணி காயப்போடும் கொடிக் கம்பியில் செய்யப்பட்ட இரட்டை ஊசல்,  சில திருகாணிகளாலும் (nuts and bolts), உருள் மணிக்கோர்வைகளாலும்  (Ball-Bearings), உருவாக்கப்பட்டது.

மேலுள்ள ஊசல், உருளும் மணிகளின் எடையினால், முதல் ஊசல் “பெரும்பாலான” நேரங்களில் தனி ஊசல் போலவே, அலைவுறுகிறது,   ஆயினும் கீழேயுள்ள இரண்டாவது ஊசல் ஒழுங்கற்ற ஊசலாக எதிர்பாராத நேரங்களில் அலைவுறுவதைக் காணலாம்.

இந்தக் கம்பியை முறுக்கி செய்வதில், கம்பியானது, மிகவும் எடை குறைவாக உள்ளதும், மணி உருளைகளின் எடை அதிகமாக இருப்பதும் நிலைமத் திருப்புத்திறன் சீராக அமையாது உள்ளது.   சீரானத் திடப்பொருட்களைக் கொண்டு செய்யும் பொழுது,  அதிகநேரத்திற்கு அலைவுறவும், ஒழுங்கற்ற அலைவுகள் அதிகப்படியாக வருவதையும் உணரலாம்!

இன்னும், arduino கட்டுப்பாட்டுச் சுற்றுகளுடன், இன்னும் பிற வசதிகளுடன், புதுப்புது வடிவங்களை இக்கட்டுரை எடுக்கலாம்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s